Pomůžeme Vám

odfouknout bolest lehce jako chmýří z pampelišky

Předností našeho zařízení

je citlivý osobní přístup, využití nejnovějších a nejúčinnějších metod, garance kvality a odbornost

Návštěva našeho centra

pomůže urychlit Váš návrat k práci, sportu i zábavě či za účelem prevence

Obchodní podmínky společnosti Fyziovital s.r.o.

I. Základní ustanovení

Následující obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě (e-shopu) dostupném na internetové adrese www.fyziovital.cz a vymezují a zpřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel, provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Učiněním objednávky kupující potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a bez výhrad je akceptuje; jde-li o spotřebitele, kupující rovněž potvrzuje, že se seznámil s „Poučením kupujícího - spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem“ a formulářem pro takové odstoupení od smlouvy.

Prodávajícím (dodavatelem) a provozovatelem internetových stránek www.fyziovital.cz, je Fyziovital s.r.o.,IČO: 018 22 926, Osek 283, Osek 267 62, zapsaná v obchodním rejstříku jako C 267127/MSPH Městkým soudem v Praze. Prodejní centrum (provozovna) prodávajícího se nachází na adrese Osek 286, Osek 267 62. Telefonní čísla jakož i podrobnější a pravidelně aktualizované kontaktní informace jsou umístěny v sekci „Kontakt“ na výše uvedené internetové stránce prodávajícího.

Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí platným právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou (kupujícím) spotřebitel, řídí se vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jen „o. z.“) včetně ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (§ 1810 o. z. a násl.) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Je-li smluvní stranou (kupujícím) podnikatel, řídí se vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jen „o. z.“). Ustanovení těchto obchodních podmínek, kde je kupující označen jako spotřebitel (např. kupující - spotřebitel, spotřebitel) nebo označená nadpisem příslušné části tak, že se vztahují pouze na kupujícího – spotřebitele, se na vztahy, kde je smluvní stranou (kupujícím) podnikatel, neužijí.

Pokud byla mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka se považuje za návrh kupní smlouvy (nabídku) dle rámcové kupní smlouvy a následně uzavřená dílčí kupní smlouva tuto rámcovou kupní smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje; ujednání v rámcové kupní smlouvě mají přednost před těmito obchodními podmínkami.

II. Vymezení některých pojmů

Prodávajícím (dodavatelem) je Fyziovital s.r.o., jak je specifikována v čl. I. obchodních podmínek. Prodávající při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní tj. podnikatelské činnosti.

Kupujícím – podnikatelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupujícím - spotřebitelem (dále též jen „spotřebitel“) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná mimo rámec své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající (dodavatel).

Prostředky komunikace na dálku jsou prostředky komunikace, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Prostředky komunikace na dálku se rozumí zejména veřejná komunikační síť internet, prostřednictvím níž je dostupný internetový obchod (e-shop) nacházející se na adrese www.fyziovital.cz, dále též neadresovaný tisk, adresovaný tisk, typový dopis, reklama v tisku s objednávkovým tiskopisem, katalog, telefon s (lidskou) obsluhou, telefon bez (lidské) obsluhy (automatický volací přístroj, audiotext), rozhlas, videotelefon (telefon s obrazovkou), videotext (mikropočítač a televizní obrazovka), elektronická pošta, faxový přístroj, televize (televizní nákup, teleshopping).

III. Uzavření smlouvy

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy (nabídkou). Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Formální automatizované potvrzení objednávky spotřebitele prodávajícím (dle § 1827 odst. 1 o. z.) není akceptací návrhu smlouvy prodávajícím.

Kupní smlouva vzniká závazným potvrzením objednávky (přijetím nabídky) ze strany prodávajícího. V případě, že by kupní smlouva nevznikla z jakéhokoliv důvodu dle předchozí věty, vzniká kupní smlouva samotným dodáním zboží.

Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu apod.) oprávněn žádat od kupujícího autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Pokud kupující autorizaci odmítne provést nebo ji bez zbytečného prodlení neprovede, považuje se objednávka za neplatnou a smlouva za neuzavřenou.

Jednotlivé kroky technické povahy, které vedou k uzavření smlouvy, jsou zřejmé z průběhu objednávání a kupující má možnost před potvrzením odeslání (podáním) objednávky zadané údaje překontrolovat a případné chyby opravit.

Objednávku lze učinit a smlouvu uzavřít v českém jazyce.

Uzavřená smlouva bude uložena na serveru prodávajícího případně třetích osob, které tuto službu pro prodávajícího zajišťují; prodávající spotřebiteli smlouvu na žádost zpřístupní.

Náklady kupujícího na použití prostředků komunikace na dálku se neliší od základní sazby - nákladů dle podmínek operátora kupujícího; prodávající si neúčtuje žádné další poplatky.

Tyto obchodní podmínky jsou publikovány na internetových stránkách prodávajícího www.fyziovital.cz; je umožněna jejich archivace a též reprodukce kupujícím.

IV. Odvolání návrhu smlouvy („storno objednávky“) a odstoupení od smlouvy

Kupující může stornovat učiněnou objednávku (tj. odvolat návrh na uzavření smlouvy) do závazného potvrzení objednávky (akceptace návrhu smlouvy) ze strany prodávajícího.

Právo prodávajícího nepřijmout učiněnou objednávku kupujícího je vyhrazeno, a to pokud se předmětné zboží přestalo vyrábět, dodávat nebo se zvýšila cena dodavatele, od něhož prodávající zboží odebírá. Ze stejných důvodů může prodávající od smlouvy odstoupit, byla-li již smlouva uzavřena, pokud kupující nebude akceptovat návrh na změnu smlouvy spočívající v dodání jiného zboží nebo zvýšení ceny.

Dále si prodávající vyhrazuje právo nepřijmout objednávku kupujícího, pokud došlo v katalogu zboží na internetové adrese prodávajícího ke zjevné chybě týkající se ceny, popisu, parametrů nebo podoby (vyobrazení) zboží, přičemž taková chyba byla nebo musela být průměrnému kupujícímu zřejmá, zejména v kontextu s ostatními údaji podávanými o zboží prodávajícím. Ze stejných důvodů může prodávající od smlouvy odstoupit, byla-li již smlouva uzavřena, pokud kupující nebude akceptovat návrh na změnu smlouvy spočívající v uvedení správné ceny, popisu, parametrů nebo podoby (vyobrazení) zboží

V souladu s § 1829 o. z. má spotřebitel právo od smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (tj. distančním způsobem) odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle § 1837 o. z. od smluv uzavřených při použití prostředků komunikace na dálku:

- o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

- o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

- o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

- o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

- o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Podmínky a postupy pro uplatnění práva spotřebitele odstoupit od smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku jsou následující (podrobně jsou samostatně uvedeny v „Poučení kupujícího - spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem“, které je dostupné ke stažení na internetových stránkách prodávajícího www.fyziovital.cz):

Vůči prodávajícímu je nutno učinit projev vůle, jímž bude vyjádřeno rozhodnutí spotřebitele odstoupit od konkrétně specifikované smlouvy. K tomu může spotřebitel využít formulář pro odstoupení od smlouvy, s nímž má spotřebitel možnost se seznámit již před uzavřením smlouvy a který je dostupný ke stažení na internetových stránkách prodávajícího www.fyziovital.cz.

Odstoupení spotřebitele od smlouvy musí být prodávajícímu nejpozději poslední den lhůty odesláno.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, prodávající mu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, ponese spotřebitel náklady za navrácení zboží i v případě, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

V. Cena a platební podmínky

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen i bez předchozího ohlášení.

Je-li platná cena zboží totožná nebo nižší než cena uvedená v objednávce kupujícího, je kupujícímu zboží dodáno za cenu uvedenou v objednávce.

Je-li platná cena zboží vyšší než cena uvedená v objednávce kupujícího, prodávající kupujícího o této skutečnosti informuje bez zbytečného prodlení. Kupující může novou cenu akceptovat nebo dodávku zboží odmítnout.

Kupní cena je považována za zaplacenou okamžikem připsání celé částky za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti na pokladně prodávajícího.

Prodávající je oprávněn před dodáním zboží požadovat na kupujícím platbu předem („zálohu“), a to ve výši až 100 % ceny zboží včetně.

Aktuální akceptované způsoby platby jsou uvedeny v objednávkovém formuláři při zadávání údajů pro objednání zboží; prodávající akceptuje platbu v hotovosti na prodejně, převodem z účtu kupujícího na účet prodávajícího, platba na dobírku – hotově při předání zboží. Úhrada za platbu převodem z účtu se řídí ceníkem banky kupujícího za odeslání platby, prodávající za tento způsob platby zvláštní poplatky neúčtuje. Při platbě na dobírku se poplatek za tuto službu řídí aktuálním ceníkem přepravní společnosti.

Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení; jinak si prodávající vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Cena zboží nezahrnuje cenu dopravy (poštovné, doběrečné apod.), způsob dopravy volí kupující na základě své volby v objednávkovém formuláři, aktuální způsoby dopravy jsou uvedeny v objednávkovém formuláři při zadávání údajů pro objednání zboží.

 Cena zboží nezahrnuje cenu za instalaci zboží (odbornou montáž apod.).

VI. Dodací podmínky

Dodací lhůta je dle provozní kapacity a dostupnosti zboží zpravidla do sedmi pracovních dní od vzniku kupní smlouvy (závazné potvrzení objednávky prodávajícím). Je-li zboží doručováno prostřednictvím přepravní služby, je nutno k této lhůtě připočíst tři pracovní dny.

Dodací lhůta se prodlužuje přiměřeně k okolnostem, je-li zpoždění způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím; není-li však prodávající schopen dodat resp. předat k přepravě přepravní službě zboží do osmi týdnů, smlouva se do počátku ruší a bez zbytečného odkladu vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky poskytnuté na předmětnou objednávku.

Není-li zboží skladem, v závislosti na typu výrobku se termín dodání zboží pohybuje mezi třemi až osmi týdny. Jedná-li se proto pro kupujícího o důležitou objednávku, kdy na dodání zboží později než v max. desetidenní lhůtě by nemusel mít zájem, je nutno, aby to sdělil současně s objednávkou prodávajícímu. Prodávající pak do sedmi dnů takovému kupujícímu sdělí předpokládaný termín dodání a bude-li tento termín pro kupujícího nepřijatelný, nabídne mu prodávající jiný srovnatelný výrobek. Pokud nebude mít kupující na žádném z plnění v předchozí větě zájem, je oprávněn zrušit objednávku resp. odstoupit od smlouvy.

Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

Je-li kupujícím spotřebitel, použije se ustanovení předchozí věty pouze tehdy, pokud dopravce určil kupující, aniž mu byl prodávajícím nabídnut. V opačném případě je věc kupujícímu odevzdána, až mu ji dopravce předá.

Místo dodání určuje kupující svojí volbou v objednávkovém formuláři.

Dopravu zboží (způsob dodání) zajišťuje prodávající na základě volby kupujícího v objednávkovém formuláři, a to prostřednictvím přepravních společností. Aktuální výše poplatků se řídí ceníkem vydaném uvedenými přepravními službami.

Pokud kupující zvolil osobní odběr na prodejně prodávajícího, je povinen si tam zboží převzít.

Součástí dodávky není instalace (odborná montáž apod.) zboží, není-li s kupujícím dohodnuto jinak.

Zásilka se zbožím obsahuje též daňový doklad (fakturu).

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít. Pokud však shledá závady, zejména porušenost obalů, menší počet balíků apod., doporučuje se kupujícímu zboží od přepravce nepřebírat a důvody nahlásit přepravci. Pokud kupující přes shora uvedené závady zásilku převezme, je povinen případné závady nahlásit neprodleně přepravci.

Doporučuje se, aby kupující zboží bezprostředně po jeho převzetí prohlédl.

V případě kupujícího – podnikatele je kupující povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčit se o vlastnostech a množství.

VII. Odpovědnost prodávajícího za vady a záruční podmínky

Je-li kupujícím podnikatel:

Věc má vady, pokud zboží není v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost, je-li poskytnuta, tím nejsou dotčeny.

Při předčasném plnění může prodávající odstranit vady do doby určené pro odevzdání věci.

Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.

Má-li kupující převzít věc od třetí osoby, přechází na něho nebezpečí škody okamžikem, kdy mohl s věcí nakládat, ne však dříve než v době určené jako čas plnění.

Předá-li prodávající dopravci věc pro přepravu ke kupujícímu v místě určeném kupní smlouvou, přechází na kupujícího nebezpečí škody předáním věci dopravci v tomto místě, a nebylo-li místo smluveno, předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.

Je-li při uzavření smlouvy věc již přepravována, přechází nebezpečí škody na věci na kupujícího předáním věci prvnímu dopravci. Prodávající však nese škodu, k níž došlo před uzavřením smlouvy, a prodávající o ní věděl, anebo o ní vzhledem k okolnostem vědět měl.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

Práva kupujícího z vadného plnění nejsou dotčena, způsobilo-li vadu použití věci, kterou kupující předal prodávajícímu. To neplatí, prokáže-li prodávající, že na nevhodnost předané věci kupujícího včas upozornil a kupující na jejím použití trval, nebo prokáže-li, že nevhodnost předané věci ani při vynaložení dostatečné péče nemohl zjistit. Způsobil-li vadu věci postup prodávajícího podle návrhů, vzorků nebo podkladů, které mu kupující opatřil, použije se toto ustanovení obdobně.

Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Odesílá-li prodávající věc, může kupující odložit prohlídku do doby, kdy je věc dopravena do místa určení.

Je-li věc během přepravy směrována do jiného místa určení, anebo kupujícím dále odeslána, aniž měl možnost věc prohlédnout, a prodávající v době uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět o možnosti takové změny místa určení nebo takového dalšího odeslání, může kupující prohlídku odložit do doby, kdy je věc dopravena do nového místa určení.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva, jako by bylo vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Poskytl-li prodávající kupujícímu záruku za jakost, řídí se práva a povinnosti stran následujícími ustanoveními:

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran.

Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

Je-li kupujícím spotřebitel:

Je-li kupujícím spotřebitel, platí krom shora uvedených ustanovení o odpovědnosti prodávajícího za vady a záručních podmínkách i dále uvedená speciální ustanovení, která se užijí přednostně:

Prodávající odpovídá kupujícímu - spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Práva kupujícího – spotřebitele z vadného plnění

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení. Nebrání-li tomu povaha věci, lze takové potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

Ustanovení, dle něhož je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, se nepoužije

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

Nemá-li věc stanovené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v potvrzení ohledně rozsahu a doby, po kterou trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění (příp. obsah, rozsah, podmínky a doba trvání odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z plynoucí z odpovědnosti za vady) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu, bude považována za vadu věci, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího. To platí rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení věci do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu.

VIII. Reklamace

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Je-li však kupujícím spotřebitel, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, s výjimkami uvedenými shora v ustanovení o odpovědnosti prodávajícího za vady a záručních podmínkách.

S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba (tj. je-li v potvrzení o právech kupujícího – spotřebitele podle § 2166 o. z. uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, pak uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je takto určen k provedení opravy) je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání.

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Shodnou povinnost mají i jiné osoby určené k provedení opravy.

V provozovně prodávajícího na adrese prodejního centra prodávajícího, které se nachází v Osek 283, Osek 267 62 je po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci kupujícího – spotřebitele ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

IX. Podmínky uplatnění voucheru / vstupenky

Zakoupený voucher / vstupenku není možné vrátit, vyměnit a zaplacené vstupné se nevrací.

Po opuštění prostoru expozice pozbývá vstupenka platnosti. Jakýkoliv cizí zásah na vstupence činí vstupenku neplatnou a jejímu držiteli nebude umožněn vstup do expozice. Vstupenka je cenina, jakékoliv její úpravy nebo falšování jsou považovány za vážný přestupek a trestný čin.

Zakoupením voucheru / vstupenky vzniká smluvní vztah mezi držitelem vstupenky a provozovatelem.

V prostoru expozice je držitel vstupenky povinen dodržovat Provozní rád, který je k dispozici ve vstupu do expozice, pokyny provozovatele a pořadatelské služby. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny nezákonným nebo jinak nevhodným chováním držitele vstupenky, či ostatních přítomných osob.

Držitel voucheru / vstupenky je povinen před návštěvou expozice prověřit otevírací dobu expozice na oficiálních stránkách provozovatele www.fyziovital.cz a to v dostatečném předstihu tak, aby mohl svou návštěvu uplatnit v době otevření expozice.

DULEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – voucher / vstupenku NEKOPÍRUJTE!

Tento voucher / vstupenka je plnohodnotnou vstupenkou a držitel vstupenky s ní nakládá na vlastní odpovědnost. Tento voucher / vstupenka obsahuje jedinečné číslo a QR kód s tím, že tyto identifikační znaky opravňují ke vstupu do prostoru expozice jen jednou a jen při prvním použití pokud není uvedeno jinak. V případě kopírování voucheru se držitel vstupenky vystavuje riziku, že nebude vpuštěn do prostoru expozice a že ponese veškeré právní následky a škody z toho vyplývající, a to nezávisle na tom, zda předložil originál nebo kopii.

Tento voucher / vstupenka je mimo internet neprodejný. Pořadatel si vyhrazuje právo změny pokynu. Zakoupením voucheru / vstupenky a jejím předložením u vstupu vyjadřuje držitel vstupenky souhlas s těmito Všeobecnými pokyny, pokyny pořadatele a Obchodními podmínkami Fyziovital s.r.o.

X. Ochrana osobních údajů

Prodávající dodržuje při zpracování osobních údajů a dalších informací, které jsou mu kupujícími poskytnuty (jméno a příjmení, resp. firma, fakturační a dodací adresa, telefon, e-mail, IČ a DIČ), povinnosti a podmínky stanovené mu právním řádem České republiky, především zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, respektuje soukromí kupujících, chrání data před jejich neoprávněným užitím a neposkytuje je třetím osobám.

Učiněním objednávky resp. registrací u prodávajícího kupující uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním údajů, které uvede, a to za účelem vzniku, případných změn, realizace a zániku smluvních vztahů mezi kupujícím a prodávajícím, zejména za účelem dodání zboží a související komunikace s kupujícím, a to na dobu neurčitou.

Pokud kupující udělí prodávajícímu souhlas se zasíláním informačních emailů na adresu uvedenou kupujícím, je možno tento souhlas kdykoliv odvolat, a to požádáním prodávajícího o vyřazení emailové adresy z databáze pro zasílání informačních mailů na adresu prodávajícího, z níž jsou mu emaily odesílány.

Poskytnutí osobních údajů prodávajícímu je nad rámec zpracování nutného pro vyřízení objednávky, uzavření a plnění smlouvy dobrovolné. Kupující má právo k jejich přístupu, má právo požádat písemně prodávajícího o ukončení zpracování a výmaz osobních údajů, u kterých byl kupujícím udělen souhlas, tj. vyjma údajů nezbytně nutných ke splnění smluvního vztahu a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání prodávajícím, odstranění vzniklého stavu apod.

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 9. 2020.

Prodávající si vyhrazuje právo na možné tiskové chyby, technické nebo cenové změny bez předchozího upozornění.

Tyto podmínky jsou zpracovány s nejlepším vědomím a svědomím, pokud by se však přesto případně vyskytly nejasnosti ohledně jejich obsahu a práv a povinností, které z nich vyplývají, nechť je o tom prodávající vhodným způsobem vyrozuměn, aby mohl poskytnout podrobnější informace.

Spotřebitel je oprávněn se v případě domněnky, že prodávajícím byla porušena jeho práva, obrátit na Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 nebo kterýkoli její oblastní inspektorát.

V souladu s § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, si Vás informujeme, že za účelem zlepšení poskytovaných služeb využívají naše webové stránky pro svoji činnost tzv. cookies.